ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Η παρούσα Πράξη σχεδιάσθηκε έτσι ώστε να έχει ευρύ αντικείμενο και να στοχεύει στην ανάπτυξη και σχεδιασμό ενός μεγάλου εύρους υλικών και συστημάτων, με εφαρμογές στην υγεία, στο πολιτισμό, στη βιομηχανία και το περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο και λαμβάνοντας υπόψη τον εξοπλισμό, την εμπειρία και τη συμπληρωματικότητα των ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν στο έργο, ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες αποτυχίας του κάτι που θα είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να συμβεί στη περίπτωση μονοθεματικής Πράξης που στοχεύει σε συγκεκριμένη περιοχή.

Οι θεματικές περιοχές στις οποίες απευθύνεται η Πράξη έχουν σημαντική δυναμική και σημαντικές ευκαιρίες διείσδυσης και ανάπτυξης για το παρόν αλλά και το βραχυ- & μεσο- πρόσθεσμο μέλλον γεγονός που αποδεικνύεται μεταξύ άλλων από την αναφορά τους στις προτεραιότητες του RIS3 της Περιφέρειας: Υλικά – Κατασκευές, Πολιτισμός, Περιβάλλον – Βιώσιμη Ανάπτυξη, Βιοεπιστήμες και Υγεία / Φάρμακα.

Συγκεκριμένα οι κατηγορίες υλικών και των διατάξεων που επελέγησαν για να μελετηθούν δεν παρουσιάζουν μόνο σύγχρονο επιστημονικό ενδιαφέρον αλλά το σημαντικότερο παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές εφαρμογής στις παραπάνω θεματικές περιοχές. Τυπικά παραδείγματα αυτών των προοπτικών είναι

Α) Τα αντικαρκινικά φάρμακα, οι “έξυπνοι” νανοφορείς φαρμάκων, οι βιοαισθητήρες και τα μικροεργαστήρια που θα αναπτυχθούν απαντούν στις ανάγκες τις σύγχρονης κοινωνίας για ποιοτικότερη ζωή και χαμηλότερο κόστος του συστήματος υγείας.

Β) Τα νανοϋλικά, τα βιοδιασπώμενα πολυμερή και τα σύνθετα υλικά έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογών στη προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την υγεία όπως ως καταλυτικά υλικά και διατάξεις για προστασία του περιβάλλοντος, ως νανο-φορείς φαρμάκων ή ως αντιβακτηριδιακά/αντιμυκητιακά συστήματα.
Γ) Τα καινοτόμα Μαγνητικά–Υπεραγώγιμα και Πολυλειτουργικά Υλικά παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για τη βιομηχανία κατασκευής διατάξεων αποθήκευσης δεδομένων αλλά και το περιβάλλον διαμέσου των υλικών για υπεραγώγιμες διατάξεις και υπερπυκνωτές.
Δ) Η έρευνα στα οξείδια, στα διδιάστατα και στα οριακά υλικά είναι σημαντική όχι μόνο για τη βιομηχανία μικροηλεκτρονικής αλλά και για εφαρμογές με ευρύτερο ενδιαφέρον όπως η λίπανση, η χημική κατάλυση και η διάσπαση του νερού.
Ε) Η ανάπτυξη και χρήση νέων μεθοδολογιών για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης περιβάλλοντος και πολιτισμού με εφαρμογή στις Χρονολογήσεις, τα Αρχαιοϋλικά και το Παλαιοπεριβάλλον.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα Πράξη διαμέσου του υψηλού ποσοστού δαπανών για την απασχόληση προσωπικού με υψηλό επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο (Μεταδιδακτορικοί συνεργάτες, υποψήφιοι διδάκτορες, εξειδικευμένοι τεχνικοί) απαντά και την επιτακτική ανάγκη για περιορισμό του brain drain της χώρας και τη βελτίωση των συνθηκών για ανάπτυξη βασισμένη σε υψηλή τεχνολογία.