Νέα

H2020 Χρηματοδότηση προγράμματος: ClickGene

Η ομάδα του κ. Χ. Χατζηλιάλογλου είναι ο έλληνας εταίρος του H2020 Marie Skłodowska-Curie ITN network χρηματοδοτούμενου προγράμματος “ClickGene”. Ο τίτλος του προγράμαματος είναι Click Chemistry for Future Gene Therapies to Benefit Citizens, Researchers and Industry.Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

Νέος Εθνικός Οδικός Χάρτης Ερευνητικών Υποδομών

Ολοκληρώθηκε ο Εθνικός Οδικός Χάρτης Ερευνητικών Υποδομών, ο οποίος αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση του Νέου Οδικού Χάρτη των Ευρωπαϊκών Yποδομών πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το ΙΝΝ συμμετέχει ως συντονιστής στο INNOVATION.EL (Βλέπε σελίδα 59)