ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ρόλος του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) στην εκπαίδευση, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφενός λόγω της ποιότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων και αφετέρου, λόγω της μοναδικότητας της τεχνογνωσίας, των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει.

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΙΝΝ απαρτίζεται από 300 περίπου άτομα (ερευνητές, τεχνικοί επιστήμονες, μεταδιδάκτορες, τεχνικοί και διοικητικοί υπάλληλοι αλλά και ερευνητικοί συνεργάτες), εκ των οποίων το 30% περίπου αποτελείται από υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα γνωστικά πεδία του επιστημονικού προσωπικού καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος των φυσικών επιστημών και είναι κυρίως: Φυσικοί, Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, Μηχανολόγοι μηχανικοί, Γεωλόγοι, Ηλεκτρονικοί και Τεχνολόγοι.

Βασική μας πεποίθηση αποτελεί η συνέργεια των ερευνητικών και των εκπαιδευτικών δράσεων – μέσω της συμμετοχής των νέων επιστημόνων στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου – ως προϋπόθεση για τη συνεχή παραγωγή υψηλής ποιότητας ερευνητικού έργου και τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εκπαιδευτικές δράσεις του Ινστιτούτου που αφορούν τόσο τους προπτυχιακούς όσο και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των σχολών θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης. Οι δράσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αφορούν στην εκπόνηση:

Το θεματικό πεδίο των εκπαιδευτικών δράσεων καλύπτει το σύνολο των ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως αυτές κατανέμονται στα πέντε Προγράμματα του Ινστιτούτου:

  • Χημικές Επιστήμες για Νανοδομές και Βιολογικές Εφαρμογές

Χημική σύνθεση, χαρακτηρισμός, βιολογικές και υπολογιστικές μελέτες μοριακών δομών, υλικών και διεργασιών

  • Πολιτιστική Κληρονομιά

Ανάπτυξη υλικών και μεθοδολογιών για τη διεπιστημονική προσέγγιση, μελέτη και συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  • Νανοχημεία και Νανοϋλικά

Ανάπτυξη μοριακών/σύνθετων υλικών και διατάξεων/αισθητήρων για φαρμακευτικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εφαρμογές. Μοριακή θερμοδυναμική και μοντελοποίηση υλικών

  • Μαγνητισμός και Υπεραγωγιμότητα: Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές

Σύνθεση, θεωρητικές μελέτες και εφαρμογές μοριακών/σύνθετων υλικών και νανοσωματιδίων με μαγνητικές ή υπεραγώγιμες ιδιότητες. Προσδιορισμός δομής και φασματοσκοπικών ιδιοτήτων υλικών. Θεωρητικοί υπολογισμοί και μοντελοποίηση μαγνητικών υλικών

  • Νανοηλεκτρονική, Φωτονική και Μικροσυστήματα

Νανοϋλικά για ηλεκτρονικές και φωτονικές διατάξεις, νανοκατασκευαστική, χαρακτηρισμός, αισθητήρες, μικροσυστήματα, εφαρμογές σε ενέργεια και ιατρική

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Κατάρτισης διοργανώνει σε τακτά διαστήματα προγραμματισμένες διαλέξεις και μικρής διάρκειας εκπαιδευτικά προγράμματα. Επιπλέον, τα μέλη του Ινστιτούτου συμμετέχουν στο Θερινό Σχολείο που διοργανώνει κάθε χρόνο το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου μπορείτε να βρείτε στην ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Msc/ PhD Programmes

Opportunities for Graduate Students

Διπλωματική

Πρακτική

Resources/ Educational Material

Στατιστικά

PDF Σεμιναρίων

PDF Θερινών Σχολείων

OPEN POSITIONS

Internships

Scholarships/ Grants

ΝΕΑ/ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ