Φωτοδραστικότητα Νανοδομών Ανάταση με Εκτεθειμένες τις (001) Εδρες