– Περιγραφή της Πράξης

– Διάχυση Αποτελεσμάτων

ESPA 2015-2020

Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

innovation-el

Nanotechnology, Advanced Materials & Micro/Nanoelectronics