ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Η Πράξη sui generis με πολυσχιδή θεματολογία και πολυσυλλεκτικότητα λειτουργεί ευεργετικά ως προς την επίτευξη των στόχων της υπό το πρίσμα ότι το ΙΝΝ, όντας το μεγαλύτερο ερευνητικό ινστιτούτο της χώρας, απαρτίζεται από έναν μεγάλο αριθμό ερευνητών (77) συνεπικουρούμενων από 74 μεταδιδακτορικούς συνεργάτες και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κατά μέσο όρο 25ετή εμπειρία ανά ερευνητή, η σωρευμένη εμπειρία τους συνδυαζόμενη με την εξατομικευμένη εξειδίκευση τους, αποτελεί ένα βασικό εχέγγυο για την επιτυχή υλοποίηση των προσβλεπομένων στόχων. Επιπρόσθετα, η αποδεδειγμένη διττή ερευνητική και διαχειριστική εμπειρία τους από την υλοποίηση ανταγωνιστικών προγραμμάτων, τόσο ως μέλος όσο και ως συντονιστής κοινοπραξιών, μαζί με το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι ερευνητές έχουν καθοδηγήσει έναν μεγάλο αριθμό διπλωματικών εργασιών/διδακτορικών διατριβών, αποτελεί μια αδιαμφισβήτητα στέρεη βάση για την λειτουργικότητα του παρόντος εγχειρήματος.

Σημαντική, όμως, ενισχυτική παράμετρος αποτελεί per se η «εισροή» νέων επιστημόνων μέσω της επικείμενης χρηματοδότησης. Η προϋπάρχουσα εμπειρία και εμπεριστατωμένη τεχνογνωσία του ΙΝΝ θα συγκεραστεί με τον ενθουσιασμό και τη «φρέσκια» -και ενδεχομένως ρηξικέλευθη- οπτική γωνία που οι νεότεροι επιστήμονες διαθέτουν. Στο ανθρώπινο κεφάλαιο του ΙΝΝ έρχεται να προστεθεί και η υποδομή του, μοναδική λόγω της πολυκλαδικότητας του στην Ελλάδα, που δύσκολα απαντάται στο σύνολό της σε κοινό τόπο. Συνδυαζόμενη με την ερευνητική εμπειρία, αποτελούν το μεγαλύτερο αποθεματικό του διασφαλίζοντας την ομαλή υλοποίηση των προσβλεπομένων στοχων.

Τέλος, η σωρευτική εμπειρία των ερευνητών στην διαχείριση προγραμμάτων τούς έχει ήδη εφοδιάσει με τις απαιτούμενες δεξιότητες να συντονίζουν και να χρονίζουν διαθεματικές δραστηριότητες, αλλά κυρίως να επικοινωνούν αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση κινδύνων, επίλυση προβλημάτων, καθώς και αναδιοργάνωση εργασιών σε περιπτώσεις αποκλίσεων.

Όσον αφορά την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της πράξης, αυτή χωρίζεται σε 2 άξονες, των «απτών» και των «άυλων». Στον 1o άξονα, φύσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα θα διαμορφώσουν την βάση για καινοτόμες παρεμβάσεις σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας, όπως η νανοϊατρική, φαρμακευτική, τα συστήματα Ν-MEMS , αλλά και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε μια εποχή, όπου η μόνη βιώσιμη αναπτυξιακή λύση διαφαίνεται να είναι οι οικονομίες γνώσης, η προαγωγή της καινοτομίας αποτελεί βασικό στόχο, μεταφραζόμενο σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, με προσβλεπόμενα έσοδα μέσω των IPRs, αλλά και άμεση και αμφίδρομη συνεργασία με βιομηχανικούς φορείς για την παραγωγή /ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Ειδικότερα για το ΙΝΝ, όπου οι ενέργειες της Πράξης είναι εναρμονισμένες με τις τεχνολογίες ΚΕΤs, καθώς και τους εθνικούς άξονες προτεραιότητας (RIS3), η άμεση αξιοποίηση των παραχθέντων αποτελεσμάτων αποτελεί εγγενή στόχο. Σε δεύτερο επίπεδο, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα της πράξης, αναμένεται να εμπλουτίσουν και ανανεώσουν το portfolio του ΙΝΝ αποβλέποντας στην προσέλκυση νέων πόρων μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων, άλλων μορφών χρηματοδότησης (VCs, crowd funding κ.α.) ή δημιουργίας τεχνοβλαστών.

Στον 2o άξονα η ανταπόδοση της επένδυσης δε μεταφράζεται στενά σε οικονομικούς όρους, παρ’ όλ’ αυτά δεν στερείται βαρύνουσας σημασίας. Ο προαναφερθείς εμπλουτισμός της πολυκλαδικής τεχνογνωσίας και καινοτομίας, συνδυαζόμενος με την προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων (βλ. Δ6), θα ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση και φήμη του ΙΝΝ. Συγχρόνως, η εκπαίδευση και έκθεση των νέων επιστημόνων στις ΚΕTs, αλλά κυρίως σε ένα συνεργατικό, πολυκλαδικό και πολυδιατμηματικό περιβάλλον, θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση και ενδυνάμωση τους, που αποτελεί και την πλέον μακροπρόθεσμη και ανταποδοτική επένδυση της Πράξης στο πολυτιμότερο εθνικό κεφάλαιο.