ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται 42 παραδοτέα. Ειδικότερα:

To ΠΕ1 περιλαμβάνει ανάπτυξη και αξιολόγηση μονοδιάστατων (Π1.1) και σύνθετων φωτοκαταλυτών τιτανίας και πολυοξομεταλλικών ενώσεων (Π1.2), ταυτοποίηση των παραγόμενων ενεργών μορφών οξυγόνου (ROS species) (Π1.3), ανάπτυξη σύνθετων υλικών με βάση το PLA (Π1.4), προβλέψεις ισορροπίας στερεάς – ρευστής / ρευστών φάσεων δυαδικών και πολυσυστατικών μιγμάτων (Π1.5), πρόβλεψη ιδιοτήτων συστημάτων σχιστολιθικών υδρογονανθράκων (Π1.6), ανάπτυξη υλικών για φωτοκαταλυτική μετατροπή του CO2 σε υδρογονάνθρακες (Π1.7), ανάπτυξη πορωδών υλικών για μετατροπή των ΝΟ σε καταλύτες αυτοκινήτων (Π1.8), ανάπτυξη τροποποιημένων πολυμερικών μητρών για ελεγχόμενη αποδέσμευση βιοδραστικών ουσιών (Π1.9), ανάπτυξη νανο-φορέων φαρμάκων και αντιβακτηριδιακών /αντιμυκητιακών νανο-υλικών (Π1.10) καθώς και in vitro αξιολόγηση τους (Π1.10).
Το ΠΕ2 περιλαμβάνει σύνθεση, χαρακτηρισμό και in vitro αξιολόγηση αναστολέων των ενζύμων ERAP1, ERAP2 και IRAP (Π2.1), σύνθεση και χαρακτηρισμό αναλόγων της Ταεπεενίνης Δ (Π2.2), αντικαρκινικών αρωματικών ενώσεων της οικογένειας του Λυκίσκου (Π2.3) και νανοσωματιδίων για εγκλωβισμό και απελευθέρωση των δραστικών ουσιών (Π2.4), πρωτόκολλο προσδιορισμού επαγόμενης τοξικότητας προϊόντων σε κυτταρικές σειρές (Π2.5), συγκριτική μελέτη απεικονίσεων PETCT ή MRI σε δείγματα υγιών ιστών μετά τη χορήγηση των νανοδομών (Π2.6) και ανάπτυξη τροποποιημένων κυκλοδεξτρινών και χαρακτηρισμό των αντιστοίχων συμπλόκων τους με κατάλληλες νέες αντικαρκινικές ουσίες (Π2.7).
Το ΠΕ3 περιλαμβάνει σύνθεση και χαρακτηρισμό μαγνητικών, θερμοηλεκτρικών και υπεραγώγιμων υλικών (Π3.1), μαγνητικών λεπτών υμενίων και ετερομεταλλικών ενώσεων (Π3.2), νανοκαταλυτών, γραφενικών και 2D υλικών. (Π3.3), χαρακτηρισμό πολυλειτουργικών μοριακών μαγνητικών υλικών και βιοανόργανων συστημάτων. (Π3.4), μελέτη για τη θεωρητική προτυποποίηση νανοσωματιδίων (Π3.5) καθώς και γραφενίων και τοπολογικών μονωτών (Π3.6)

Το ΠΕ4 περιλαμβάνει μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων νανοδομημένων μεταλλοδιηλεκτρικών επιφανειών και την υλοποίηση ολοκληρωμένων φωτονικών δομών κυματοδηγών για βιολογικούς και χημικούς αισθητήρες (Π4.1), μικροφωτονικές διατάξεις πυριτίου με ολοκληρωμένη πηγή φωτός και αυτοευθυγραμμισμένους κυματοδηγούς για βιομοριακές μετρήσεις σε βιολογικά ή περιβαλοντολογικά δείγματα (Π4.2), ανάπτυξη συστοιχίας αισθητήρων στην υπομικρονική κλίμακα για την ανίχνευση ουσιών σε αέρια ή/και υγρά δείγματα (Π4.3) και κατασκευή αντιβακτηριακής επιφάνειας σε πολυμερικό υπόστρωμα και μικρορευστονικής διάταξης (σφραγισμένο μικροκανάλι) με αντιβακτηριακή συμπεριφορά (Π4.4).

Το ΠΕ5 περιλαμβάνει βελτιστοποίηση δομών TFET (Π5.1), πολυστρωματικών δομών μνήμης τεχνολογίας παγίδευσης φορτίου (Al2O3/Si3N4/SiO2) (Π5.2), παρασκευή λεπτών υμενίων MoS2 με εναπόθεση (Π5.3),εφαρμογή τους σε τρανζίστορς, φωτοβολταϊκές και φωτοκαταλυτικές διατάξεις (Π5.4), ανάπτυξη διατάξεων RRAM με τροποποιημένες διεπιφάνειες (Π5.5), ανάπτυξη μη πτητικής υβριδικής μνήμης με πολυοξομεταλλικά ανιόντα (Π5.6) και βελτιστοποίηση διεργασιών λιθογραφίας για την ανάπτυξη νανοδομών (Π5.7).

Το ΠΕ6 περιλαμβάνει, έκθεση για τη διαχρονική εξέλιξη παράκτιων περιοχών με έμφαση σε εκείνες που έχουν χαρακτηρισθεί ως απειλούμενες λόγω προέλασης της θάλασσας και ελάττωσης του ζωτικού χώρου των ακτών τους (Π6.1), ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων για τη δυνατότητα χρονολόγησης ιζημάτων ηλικίας μεγαλύτερης των 500.000 ετών (Π6.2), απόλυτες χρονολογήσεις των πολιτισμικών αλλαγών και φάσεων στο Αιγαίο και συγκρίσεις μεταξύ διαφόρων περιοχών (Π6.3), έκθεση σχετικά με τη προέλευση, χρήση και διακίνηση των σημαντικότερων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ανά πολιτισμική περίοδο (Π6.4) και ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού ποσοστού βιομάζας σε σύγχρονα βιο-υλικά με C-14 (Π6.5)

Τέλος το διαχειριστικό πακέτο ΠΕ7 περιλαμβάνει 2 περιοδικά παραδοτέα σχετικά με την διαχείριση του έργου (Π7.1) και τις δράσεις προβολής, εξωστρέφειας και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου (Π7.2).