Μοριακή Προσωμοίωση και Θερμοδυναμική Ρευστών και Προηγμένων Τεχνολογικών Υλικών

Υπεύθυνος Έργου: Καρατάσιος Ιωάννης

Κωδικός: 11647

Το έργο αφορά στη φυσικοχημική ανάλυση και τεχνολογική μελέτη των αρχαιολογικών υλικών και των υλικών κατασκευής των αρχιτεκτονικών μνημείων, με στόχο την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησής τους, την κατανόηση του μηχανισμού φθοράς τους, την εκπόνηση τεκμηριωμένων μελετών συντήρησης και την ανάπτυξη σύγχρονων, συμβατών υλικών για την αποκατάστασή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη συμβατών κονιαμάτων, ενεμάτων (tailor-made) και υλικών στερέωσης, με βελτιωμένη επιτελεστικότητα, για τη δομική αποκατάσταση των αρχαιολογικών και αρχιτεκτονικών κατασκευών. Επίσης, το εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου προς αρχιτέκτονες, μηχανικούς, αναστηλωτές και συντηρητές σχετικά με τη συντήρηση των μνημείων, την καταλληλόλητα, ανθεκτικότητα και συμβατότητα των υλικών αποκατάστασης.