Στο πλαίσιο των συνεργασιών που αναπτύσσουν οι ερευνητές του ΙΝΝ με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, το Ινστιτούτο δέχεται μεταπτυχιακούς σπουδαστές προκειμένου να διεξάγουν τις απαιτούμενες ερευνητικές εργασίες για την απόκτηση

Η επιτυχής περάτωση των μαθημάτων του μεταπτυχιακού και η απόκτηση ΜΔΕ ή Master είναι προαπαιτούμενα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.


Msc Programmes

Το ΙΝΝ συμμετέχει στα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα είτε ως φορέας συνδιοργάνωσης, είτε με τη συμμετοχή των ερευνητών του στα εν λόγω προγράμματα, είτε με την υποδοχή φοιτητών (secondment) στα εργαστήρια για την εκπόνηση μέρους ή του συνόλου της εργασίας τους:

  1. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Μικροηλεκτρονική”

Συνεργασία των τμημάτων Πληροφορικής του ΕΚΠΑ, Φυσικής του ΕΚΠΑ, του Ερευνητικού Ινστιτούτου Υπολογιστών και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΜΠ, του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και του Institut National Polytechnique της Grenoble, France.

Το πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και έχει δύο κατευθύνσεις:

α. τεχνολογίας κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και

β. σχεδίασης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

Πληροφορίες: http://cgi.di.uoa.gr/~vlsi/index.htm

  1. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις”

Συνεργασία των Σχολών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ, με το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στα μικροσυστήματα και τις νανοδιατάξεις, που θα εξοικειώνει τους φοιτητές με την έρευνα αλλά και με τυπικές διαδικασίες του χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία. Το πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πληροφορίες: http://www.physics.ntua.gr/micronano

  1. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc) “Cultural Heritage Materials and Technologies”

του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα ΙΝΝ και ΙΠΣΦ του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη διεπιστημονική προσέγγιση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Αρχαιομετρίας και των εφαρμογών της Επιστήμης των Υλικών. Η διάρκεια για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου είναι 2 χρόνια και η επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική.

Πληροφορίες: http://culttech.uop.gr

  1. Μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα “Φυσική και Τεχνολογικές εφαρμογές”

του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση στη Εφαρμοσμένη Φυσική. Το ΙΝΝ υποστηρίζει το πρόγραμμα μέσω διδασκαλίας των ερευνητών του σε θέματα Φυσικής Ημιαγωγικών Διατάξεων, Διεργασιών Κατασκευής Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Υπολογιστικής Φυσικής. Η διάρκεια για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου είναι 2 χρόνια.

Πληροφορίες: http://www.physics.ntua.gr/gr/dpms/dpms_phys_tech-apl.htm

  1. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία”,

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ΙΝΝ υποστηρίζει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μέσω διδασκαλίας των ερευνητών του σε ειδικά θέματα όπως Διεργασίες Πυριτίου, Χαρακτηρισμός Διατάξεων, Νανο-ηλεκτρονικές Διατάξεις, καθώς και μέσω της υποδοχής και εκπαίδευσης των φοιτητών στα εργαστήρια του Ινστιτούτου.

Πληροφορίες: http://nn.physics.auth.gr/

  1. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και στην Οικονομία”

της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, σε συνεργασία με τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Στο μεταπτυχιακό συμμετέχουν ως διδάσκοντες ερευνητές από το ΙΝΝ.

Το ΔΠΜΣ έχει ως στόχο να προσφέρει προχωρημένες γνώσεις, κυρίως, στα αναλυτικά και στοχαστικά μαθηματικά, καθώς και στα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Το πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες: http://www.mathtechfin.math.ntua.gr/index.php


PhD Programmes

Απευθύνονται στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε έναν από τους ερευνητικούς τομείς του ΙΝΝ. Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής υλοποιείται στους χώρους του Ινστιτούτου και του Κέντρου, σε τομείς κοινού ερευνητικού ενδιαφέροντος, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των ερευνητών.

Για την εκπόνηση του διδακτορικού διπλώματος το ΙΝΝ συνεργάζεται με Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Το διδακτορικό δίπλωμα απονέμεται από το συνεργαζόμενο ίδρυμα.

Msc/ PhD Programmes

Opportunities for Graduate Students

Διπλωματική

Πρακτική

Resources/ Educational Material

Στατιστικά

PDF Σεμιναρίων

PDF Θερινών Σχολείων

OPEN POSITIONS

Internships 

Scholarships/ Grants

ΝΕΑ/ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ