Μαγνητισμός και Υπεραγωγιμότητα: Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές

Αντικείμενο του προγράμματος, το οποίο αποτελείται από 15 ερευνητές, είναι (i) η σύνθεση νέων μαγνητικών και υπεραγώγιμων υλικών, τόσο σε συμπαγή μορφή (σκόνες/ μονοκρύσταλλοι), όσο και σε μορφή νανοσωματιδίων και λεπτών υμενίων, (ii) η τροποποίηση νανοδομών για επίτευξη επιλεγμένων ιδιοτήτων και (iii) η συστηματική πειραματική και θεωρητική μελέτη τους σε μικροσκοπικό και μακροσκοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία νέας γνώσης σε θεμελιώδη επιστημονικά ζητήματα και την εκμετάλλευση της σε καινοτόμες εφαρμογές, όπως συστήματα μαγνητικής αποθήκευσης πληροφορίας, ηλεκτρομηχανικές διατάξεις, ηλεκτρονική, νανοηλεκτρονική, στους κβαντικούς υπολογιστές, στην μετατροπή και αποθήκευση ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος, τα βιολογικά συστήματα, ιατρικές εφαρμογές και φωτοκαταλυτικές εφαρμογές.

To μεθοδολογικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός γνώσεων από πολλά γνωστικά αντικείμενα όπως: φυσική συμπυκνωμένης ύλης, επιστήμη των υλικών, ανόργανη χημεία, χημική μηχανική και μεταλλουργία.

Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του προγράμματος Horizon 2020 για οικονομική ανάπτυξη μέσω αριστείας στην επιστήμη και την τεχνολογία, οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του προγράμματος εστιάζουν σε θεωρητική και πειραματική έρευνα θεμελιωδών φυσικών προβλημάτων όπως: (α) των μαγνητικών ιδιοτήτων και αλληλεπιδράσεων σε λεπτά υμένια, νανοσωματίδια, μόρια, μοριακά συμπλόκα, συμπαγή υλικά, πολυμερή και συστήματα με ισχυρά συσχετισμένες ηλεκτρονικές και multiferroic ιδιότητες, (β) στις μεταβάσεις μονωτή μετάλλου και κυμάτων φορτίου και spin, (γ) στις υπεραγώγιμες ιδιότητες συμβατικών, νέων και υβριδικών υπεραγωγών, (δ) τα μαγνητικά ανθακογενή υλικά και φωτοκαταλύτες με μαγνητική απόκριση.

Οι Ερευνητές του προγράμματος έχουν στη διάθεσή τους ένα πλήρες και συμπληρωματικό σύνολο πειραματικών τεχνικών: state-of-the-art τεχνικές προετοιμασίας συμπαγών, λεπτών υμενίων και νανοδομημένων μαγνητικών/υπεραγώγιμων υλικών, τεχνικές χαρακτηρισμού, όπως περίθλαση ακτίνων x, τεχνικές μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης, των μαγνητικών ιδιοτήτων, της ειδικής θερμότητας και θερμοηλεκτρικών ιδιοτήτων, φασματοσκοπίες Mössbauer, Raman, ΝMR στερεάς κατάστασης, ΕPR/FMR και σύγχρονη υπολογιστική υποδομή. Γίνεται επίσης χρήση διεθνών μεγάλων εγκαταστάσεων σκέδασης νετρονίων και ακτίνων x. Μελέτες σε κρυογονικές συνθήκες, υποστηρίζονται από μονάδα υγροποίησης Ηλίου που λειτουργεί με ευθύνη ερευνητών του προγράμματος.

Συντονιστής προγράμματος
Δρ. Πίσσας Μιχάλης

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Χρηματοδοτήσεις

Χρηματοδοτήσεις

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες