Νανοηλεκτρονική, Φωτονική και Μικροσυστήματα

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της Νανοτεχνολογίας και Νανοεπιστήμης, που περιλαμβάνει υλικά, διατάξεις, ηλεκτρονικά κυκλώματα και συστήματα, και αφορά κατασκευή, χαρακτηρισμό, μοντελοποίηση και προσομοίωση, καθώς και θεωρητική έρευνα. Περιλαμβάνει 24 ερευνητές καλύπτοντας τα εξής πεδία:

  • Νανοδομές και Νανοϋλικά, γραφένιο και άλλα διδιάστατα υλικά, οξείδια μετάλλων, οργανικά και μοριακά υλικά, φωτονικά υλικά
  • Διεργασίες Νανοκατασκευαστικής (λιθογραφία, εγχάραξη, χημικές και ηλεκτροχημικές διεργασίες, φυσική και χημική εναπόθεση υμενίων, εναπόθεση ατομικών στρωμάτων, θερμικές διεργασίες, διεργασίες μικρομηχανικής
  • Ηλεκτρονικές διατάξεις (τρανζίστορς, διατάξεις ηλεκτρονικής μνήμης, παθητικές διατάξεις RF (κυματοδηγοί, κεραίες, φίλτρα)), φωτοβολταϊκές διατάξεις, διατάξεις φωτοεκπομπής
  • Αισθητήρες (θερμικοί, χημικοί, μηχανικοί), θερμοηλεκτρικές διατάξεις, διατάξεις συλλογής ενέργειας, μικρορευστομηχανικές διατάξεις, βιοαισθητήρες
  • Συστήματα μέτρησης ροής, σύστασης αερίων, βιοσυστήματα, θερμοηλεκτρικές γεννήτριες, ηλιακά.

Η υπάρχουσα υποδομή για την ανωτέρω έρευνα περιλαμβάνει μοναδική υποδομή Νανοκατασκευαστικής/Νανοηλεκτρονικής, με όλη τη σειρά διεργασιών Si για κατασκευή διατάξεων, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και αισθητήρων,  σε «καθαρό χώρο» 300 m2, η οποία συμπληρώνεται από περιφερειακά εργαστήρια ηλεκτρικών και οπτικών μετρήσεων, μικρομηχανικής, χημείας, ηλεκτροχημείας, διεργασιών πλάσματος, εναπόθεσης λεπτών υμενίων, χαρακτηρισμού αισθητήρων και δομικού χαρακτηρισμού υλικών. Επιπλέον των ανωτέρω, υπάρχουν τα εργαστήρια μοριακής επιταξίας και χαρακτηρισμού επιφανειών, εξοπλισμένα με σύστημα ΜΒΕ, σύστημα CVD και τεχνικές χαρακτηρισμού επιφανειών, καθώς και το εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, που περιλαμβάνει σύγχρονο σύστημα μικροσκοπίας διέλευσης, πλήρως εξοπλισμένο με αναλυτικές τεχνικές. Η παραπάνω υποδομή όντας μοναδική στην Ελλάδα, ο ρόλος της για τη χώρα είναι επίσης μοναδικός στο να προωθήσει την ανάπτυξη των μικρο- και νανοτεχνολογιών, την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προς τη βιομηχανία, καθώς και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στους παραπάνω τομείς.

Η υπάρχουσα εμπειρία και τεχνογνωσία των ομάδων του προγράμματος, συμπληρωμένη από τη μοναδική υπάρχουσα υποδομή, καθιστούν το πρόγραμμα πλήρως ανταγωνιστικό σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι ερευνητές του προγράμματος συμμετέχουν ενεργά σε εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, επιστημονικά δίκτυα Αριστείας και αναπτύσσουν σημαντική δικτύωση με ερευνητικές ομάδες και εταιρίες της Ευρώπης και διεθνώς και συντονίζουν σημαντικό αριθμό χρηματοδοτούμενων έργων. Το πρώην Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής (IMEL) ήταν ιδρυτικό και πολύ ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτο Νανοηλεκτρονκής Sinano (www.sinano.eu) και ιδρυτικό μέλος της εθνικής επιστημονικής  εταιρίας Micro&Nano (www.micro-nano.gr).

 Η εκπαίδευση και επιμόρφωση, κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο, εντάσσονται επίσης στις κύριες δραστηριότητες του προγράμματος. Υπάρχουν συνεργασίες με πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού σε μεταπτυχιακά προγράμματα MSc and PhD, με σημαντικότερη τη συμμετοχή στο  μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc/Phd) Μικροηλεκτρονικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc) Μικροσυστημάτων και Νανοηλεκτρονικών διατάξεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Μακροπρόθεσμοι στόχοι του προγράμματος είναι η Αριστεία στην έρευνα, η ανάπτυξη βασικής γνώσης, τεχνολογιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, η παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προς τη βιομηχανία.

Συντονιστής προγράμματος
Δρ. Παπανικολάου Νικόλαος

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Χρηματοδοτήσεις

Χρηματοδοτήσεις

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες