Πολιτιστική Κληρονομιά

Το πρόγραμμα «Πολιτιστική Κληρονομιά» αποτελείται από 9 ερευνητές με κύριο στόχο του τη διεπιστημονική συμβολή των Φυσικών, Χημικών, Γεωλογικών και Βιολογικών Επιστημών στην Αρχαιολογία. Το πρόγραμμα εστιάζει στην εκτέλεση υψηλού επιπέδου έρευνας που αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων Φυσικών μεθοδολογιών για τη μελέτη της «ανάγνωσης/αποκωδικοποίησης του παρελθόντος» με σκοπό την απόκτηση Ιστορικών, Πολιτιστικών, Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών πληροφοριών. Επίσης, βασικός στόχος του Προγράμματος είναι να απευθύνει νέες προκλήσεις στη διεθνή επιστημονική κοινότητα που αφορούν την περαιτέρω ενσωμάτωση των θετικών επιστημών και τεχνολογιών στη Αρχαιολογία με σκοπό την διαφύλαξη και την συντήρηση της απτής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα κύρια ερευνητικά πεδία του προγράμματος είναι:

  • Επιστήμη Αρχαιολογικών Υλικών (Προέλευση και Τεχνολογία Κεραμικής, Λίθινων, Υαλώδων , Μεταλλικών και Σύνθετων Υλικών; Προέλευση πρώτων υλών)
  • Γεω-Αρχαιολογία (Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-περιβάλλοντος; Ανασύσταση Παλαιο-περιβάλλοντος; Διάγνωση και Εκτίμηση μηχανισμών φθοράς των αρχαίων υλικών)
  • Βιο-Αρχαιολογία (κυρίως μελέτες ισοτοπικής γεωχημείας για την διερεύνηση βιο-γεω-χημικών διεργασιών; Διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών του ανθρώπου)
  • Μέθοδοι Χρονολόγησης
  • Συντήρηση (ανάπτυξη υλικών, με συμβατότητα ως προς τα πρωτογενή, αποκατάστασης μνημείων)

Το Πρόγραμμα κατέχει δυναμικές τεχνικές ανάλυσης: Φασματοσκοπία Σταθερών Ισοτόπων (IRMS-GagBench-Flash EA; Μοναδική υποδομή στη χώρα), Φωταύγεια (TL) and Οπτική Φωταύγεια (OSL), Ραδιοάνθρακας, Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM, TEM), EDX, XRD και XRF

Επιπλέον το Πρόγραμμα συνεισφέρει σημαντικά στην Εκπαίδευση (MSc, PhD) και συμβάλλει στην επίλυση κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων στα πεδία της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της νοθείας και της ιχνηλασιμότητας φυσικών προϊόντων.

Συντονιστής προγράμματος
Δρ. Ντότσικα Ελισσάβετ

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Χρηματοδοτήσεις

Χρηματοδοτήσεις

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες