ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Χημικές Επιστήμες για Νανοδομές και Βιολογικές Εφαρμογές

Το πρόγραμμα “Χημικές Επιστήμες για Νανοδομές και Βιολογικές Εφαρμογές” αποτελείται από 11 ερευνητές με κύριο αντικείμενο τη συντονισμένη διεπιστημονική έρευνα (μελέτη της ύλης) στη μοριακή, μακρομοριακή και μεσοσκοπική κλίμακα και οι πιθανές εφαρμογές της στους τομείς της φαρμακευτικής, βιοτεχνολογίας, νανοτεχνολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Διαβάστε περισσότερα….

Πολιτιστική Κληρονομιά

Το πρόγραμμα «Πολιτιστική Κληρονομιά» αποτελείται από 9 ερευνητές με κύριο στόχο του τη διεπιστημονική συμβολή των Φυσικών, Χημικών, Γεωλογικών και Βιολογικών Επιστημών στην Αρχαιολογία. Το πρόγραμμα εστιάζει στην εκτέλεση υψηλού επιπέδου έρευνας που αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων Φυσικών μεθοδολογιών για τη μελέτη της «ανάγνωσης/αποκωδικοποίησης του παρελθόντος» με σκοπό την απόκτηση Ιστορικών, Πολιτιστικών, Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών πληροφοριών.

Μαγνητισμός και Υπεραγωγιμότητα: Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές

Αντικείμενο του προγράμματος, το οποίο αποτελείται από 15 ερευνητές, είναι (i) η σύνθεση νέων μαγνητικών και υπεραγώγιμων υλικών, τόσο σε συμπαγή μορφή (σκόνες/ μονοκρύσταλλοι), όσο και σε μορφή νανοσωματιδίων και λεπτών υμενίων, (ii) η τροποποίηση νανοδομών για επίτευξη επιλεγμένων ιδιοτήτων και (iii) η συστηματική πειραματική και θεωρητική μελέτη τους σε μικροσκοπικό και μακροσκοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία νέας γνώσης σε θεμελιώδη επιστημονικά ζητήματα και την εκμετάλλευση της σε καινοτόμες εφαρμογές, όπως συστήματα μαγνητικής αποθήκευσης πληροφορίας, ηλεκτρομηχανικές διατάξεις, ηλεκτρονική, νανοηλεκτρονική, στους κβαντικούς υπολογιστές, στην μετατροπή και αποθήκευση ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος, τα βιολογικά συστήματα, ιατρικές εφαρμογές και φωτοκαταλυτικές εφαρμογές

Νανοχημεία και Νανοϋλικά

Οι δραστηριότητες του προγράμματος «Νανο-χημεία και Νανο-υλικά» είναι πολύπλευρες και επεκτείνονται σε όλα τα στάδια Έρευνας και Ανάπτυξης από τον σχεδιασμό, σύνθεση και χαρακτηρισμό νέων μοριακών και υπερ-μοριακών συστημάτων και νανο-δομών έως τον σχεδιασμό και υλοποίηση προηγμένων διεργασιών και την ανάπτυξη πρωτοποριακών εφαρμογών υψηλής απόδοσης μέσω προσομοιώσεων πολλαπλής κλίμακας. Πιο αναλυτικά, οι ερευνητικές ομάδες που σχηματίζονται 24 συνολικά ερευνητές είναι: Λειτουργικά Νανοϋλικά Οργανωμένης Δομής, Εργαστήριο Προηγμένων Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών, Εργαστήριο Υλικών και Μεμβρανών για Περιβαλλοντικούς διαχωρισμούς, Εργαστήριο Μοριακής Θερμοδυναμικής και Μοντελοποίησης Υλικών, Φαινόμενα μεταφοράς μάζας σε πολυμερή, Διεργασίες νανοτεχνολογίας για μετατροπή ηλιακής ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος, Καταλύτες – Φωτοκαταλυτικές Διεργασίες (Ηλιακή Ενέργεια – Περιβάλλον).

Νανοηλεκτρονική, Φωτονική και Μικροσυστήματα

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της νανοτεχνολογίας και νανοεπιστήμης, που αφορά τρεις βασικούς επιστημονικούς τομείς, τη νανοηλεκτρονική, τη φωτονική και τα μικροσυστήματα. Μελετάει τα αντίστοιχα υλικά και σχετικές διατάξεις, τα οποία ολοκληρώνει σε αντίστοιχα μικροσυστήματα. Οι 24 ερευνητές του προγράμματος διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία σε υλικά, διεργασίες επεξεργασίας πυριτίου και μικρομηχανικής, καθώς και σχεδιασμού και χαρακτηρισμού υλικών, δομών και διατάξεων. Κύρια θέματα του προγράμματος στον τομέα των υλικών αποτελούν σήμερα οι νανοδομές ημιαγωγών (κβαντικές τελείες, νανονήματα, διδιάστατα υλικά), τα διηλεκτρικά, τα οργανικά/μοριακά και φωτονικά/φωξονικά υλικά. Οι διατάξεις που μελετούνται αφορούν διατάξεις ηλεκτρονικών μνημών, τρανζίστορ μικρών διαστάσεων, παθητικές διατάξεις ραδιοσυχνοτήτων και μικροκυμάτων (γραμμές μεταφοράς, κυματοδηγοί, πηνία, ολοκληρωμένες κεραίες στο Si), αισθητήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και βιοαισθητήρες, φωτοβολταϊκές κυψελίδες και άλλες διατάξεις συλλογής ενέργειας, καθώς και φωτονικές διατάξεις. Τα μικροσυστήματα που αναπτύσσονται ολοκληρώνουν στο πυρίτιο ή σε άλλα υποστρώματα τις ανωτέρω διατάξεις.