Θέση
Υποψήφιος Διδάκτορας
Σχετικά/Βιογραφικό


Ο Αχιλλέας Μπαρδάκας ολοκλήρωσε τις σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) στην Αθήνα το 2014, ολοκληρώνοντας τη πτυχιακή του εργασία στο Εργαστηρίο Ρευστών και Στροβιλομηχανών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε με τίτλο «Σχεδιασμός και κατασκευή ψηφιακά καθοδηγούμενου μηχανισμού κίνησης με τρείς μεταφορικούς βαθμούς ελευθερίας». Το 2016 απέκτησε δίπλωμα MSc από το Purdue Polytechnic Institute του Purdue University (IN, USA), με διπλωματική εργασία: Design and Fabrication of a Microelectromechanical Double-Ended Tuning Fork Strain Gauge. Από το Σεπτέμβριο του 2017 πραγματοποιεί τη διδακτορική του διατριβή στο ΕΚΕΦΕ «Δ» με ενδιαφέρον σε πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες και energy harvesting.