Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3801
Σχετικά/Βιογραφικό


Η Ελένη Δ. Φιλιππάκη εργάζεται στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό από τον Ιανουάριο του 2006. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ (1991). Το 2002 ολοκλήρωσε τη Διδακτορική της Διατριβή (Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Ε.Μ.Π.), σχετικά με τη Γεωχημική και Ιζηματολογική μελέτη των επιφανειακών ιζημάτων του Αμβρακικού κόλπου.
Είναι υπεύθυνη λειτουργίας των 2 συσκευών χημείας πλάσματος στο Εργαστήριο Φυσικής Πλάσματος, προκειμένου για την αποκατάσταση-συντήρηση αρχαιολογικών μεταλλικών αντικειμένων. Παρέχει υποστήριξη στην ομάδα Μελέτης Αρχαίων Μετάλλων & Παλαιοπεριβάλλοντος του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας i) στο πεδίο των ορυκτολογικών αναλύσεων με XRD ii) των ποιοτικών και ποσοτικών αναλύσεων με SEM και XRF και iii) του χαρακτηρισμού αρχαιουλικών με οπτικό και μεταλλογραφικό μικροσκόπιο.
Κύρια πεδία δραστηριοτήτων (βασική έρευνα και εφαρμογές): α) μελέτες αρχαίων μετάλλων με έμφαση στη διάβρωσή τους, στην τεχνολογία κατασκευής και προέλευσή τους β) συντήρηση και αποκατάσταση αρχαιολογικών μεταλλικών αντικειμένων με τη μέθοδο χημείας πλάσματος γ) μελέτες μεταλλουργικών καταλοίπων δ) χαρακτηρισμοί αρχαιολογικών ευρημάτων με οπτική/ηλεκτρονική μικροσκοπία, μέθοδο περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ και με τη μέθοδο φθορισμομετρίας ακτίνων Χ ε) θεωρητικές και πειραματικές μελέτες της πλασματικής κατάστασης κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των μεταλλικών αντικειμένων στ) μελέτη της χαοτικής συμπεριφοράς κατά την αλληλεπίδραση πλάσματος-επιφανειών (μη προβλεψιμότητα των χημικών αντιδράσεων)
Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους, την ΕΕ ή τρίτες χώρες.