Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3973
Σχετικά/Βιογραφικό
A. Σπουδές
1995 - 2000 PhD στην Χημ. Μηχανική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών
1988-1994 Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Φεβρουάριος 1994
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών

Β. Ερευνητικές Δραστηριότητες
• Ανάπτυξη μικροπορωδών μεμβρανών Πυριτίας για διαχωρισμούς αερίων.
• Ανάπτυξη υβριδικών μεμβρανών πορώδους υποστρώματος / ιοντικού υγρού και αποτίμηση της απόδοσης τους σε καταλυτικές εφαρμογές και διαχωρισμούς αερίων.
• Ανάπτυξη υβριδικών μεμβρανών κεραμικού υποστρώματος / αλγινικού πολυμερούς και εφαρμογή τους σε διεργασίες καθαρισμού νερού από βαρέα μέταλλα.
• Ανάπτυξη φωτοκαταλυτικών μεμβρανών Τιτανίας μέσω χημικής εναπόθεσης ατμών.
• Ανάπτυξη υβριδικών υλικών νανοσωλήνων άνθρακα/Τιτανίας και αποτίμηση της φωτοκαταλυτικής τους δράσης για τη διάσπαση οργανικών ρύπων στο νερό.
• Ανάπτυξη μεμβρανών νανοσωλήνων άνθρακα και οξειδίου του γραφενίου για εφαρμογές διαχωρισμού αερίων και αφαλάτωση.

Γ. Άλλες Πληροφορίες
Αριθμός Δημοσιεύσεων:……………………………………………….75
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια:……………………………………………100
Κεφάλαια Βιβλίων:……………………………………………………...5
Ευρωπαϊκές Πατέντες:………………………………………………......1

Δ. Συντονιστής Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων.
1) Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: IOLICAP, “Novel IOnic LIquid and supported ionic liquid solvents for reversible CAPture of CO2 ", FP7-Energy, Grant agreement no: 283077 (DURATION 12/2011-11/2015), Εταίροι 10, Συνολικός Προϋπολογισμός: 5,770,719.00€, NCSRD προϋπολογισμός: 1,048,161.00€
2) Συντονιστής του Εθνικού Προγράμματος: 11ΣΥΝ_8_936, NOVEL TechnologIES ON the implementation of CCS, (ESPA 2007-2011, SYNERGASIA 2011, (DURATION 11/2013-06/2015)), Συνολικός Προϋπολογισμός 683,165.00€, NCSRD προϋπολογισμός: 124,300.00€, Εταίροι: CERTH/CPERI, NTUA, AMBIO S.A., SINARTIA.