Θέση
Μεταδιδακτορικός
Σχετικά/Βιογραφικό
Ο Ιωάννης Σταματόπουλος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2006). Από το ίδιο τμήμα έλαβε το 2008 μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στην «Κατάλυση και Εφαρμογές της» και το 2014 Διδακτορικό τίτλο σπουδών στον τομέα της Ανόργανης Χημείας υπό την επίβλεψη του Δρ. Παναγιώτη Κυρίτση.
Στη διδακτορική του διατριβή ασχολήθηκε με τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό συμπλόκων ενώσεων, την ακινητοποίησή τους σε ανόργανους φορείς και τη μελέτη της καταλυτικής τους δραστικότητας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Δρ. Ιωάννης Κώστας) και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ . Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά συνέδρια και σε δράσεις του προγράμματος COST.
Από το Δεκέμβριο του 2014 είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας και Νανοϋλικων του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΥΔΙΣΕ – Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις για Συλλογή και Διαχείριση Ενέργειας».