Θέση
Μεταδιδακτορικός
Σχετικά/Βιογραφικό


O Δρ. Μπαλής Νικόλαος, είναι πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από τον τομέα Φυσικής του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του ιδίου πανεπιστημίου και από το 2017 είναι μεταδιδακτορικός υπότροφος στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στην ομάδα «Διεργασίες νανοτεχνολογίας για μετατροπή ηλιακής ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος» του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής του, είναι «Νέα υλικά για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισμό» και κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της, απέκτησε εμπειρία στον τομέα των Φωτοευαισθητοποιημένων Ηλιακών Κυψελίδων (Dye Sensitized Solar Cells), των Φωτοηλεκτροχημικών Ηλιακών Στοιχείων και των Ηλιακών Κυψελίδων Κβαντικών Τελειών (Quantum Dots Sensitized Solar Cells). Από το 2013 ως το 2015 διετέλεσε μεταδιδακτορικός ερευνητής στην ομάδα «Νανοϋλικών & Οργανικών Ηλεκτρονικών» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης. Η παρούσα ερευνητική του δραστηριότητα αφορά την ανάπτυξη Περοβσκιτικών Ηλιακών Στοιχείων (Perovskite Solar Cells).