Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3663
Σχετικά/Βιογραφικό

Ο Δρ Σέργιος παπαγεωργίου είναι Χημικός, κατοχος MSc και PhD στην Ωκεανογραφία και είναι μέλος του Εργαστηρίου Υλικών και Μεμβρανών για Περιβαλλοντικούς Διαχωρισμούς απο το 2002.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και χαρακτηρισμό νανο-υλικών, καθώς και την αποτίμηση, σε εργαστηριακή κλίμακα, των ιδιοτήτων τους σε διεργασίες κυρίως σε υγρή αλλά και σε αέρια φάση.

Α. Ανάπτυξη υλικών

• ενεργού άνθρακα
• οργανωμένων μεσοπορωδών υλικών κυρίως πυριτίας (SBA-15) καθώς και εμβολιασμένων δομών (doped silicas)
• πορώδους καρβιδίου του πυριτίου (SiC)
• τροποποιημένης τιτανίας για φωτοκαταλυτικές εφαρμογές
• διαφορετικών νανοδομών άνθρακα (νανοσωλήνες, νανοδίσκοι, οξείδιο του γραφενίου)
• ανόργανα φυλλόμορφα υλικά
• μεταλλικών νανοσωματιδίων με τη μέθοδο Pechini (σε διασπορά ή εντός πορωδών υλικών)
• πορωδών πολυμερικών υλικών με τη χρήση υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα
• υβριδικά υλικά με τροποποίηση ανόργανων σωματιδίων και νανοδομών άνθρακα με πολυμερή, ανάπτυξη νανοσωλήνων άνθρακα σε ανόργανα υποστρώματα κλπ.
• νανο-σύνθετων υλικών (polymer/clays composites, polymer/carbon-based fillers)
• κεραμικών μεμβρανών
• πολυμερικών μεμβρανών κοίλης ίνας

B. Χαρακτηρισμός υλικών

Ποικιλία κλασικών μεθόδων χαρακτηρισμού, όπως μικροσκοπία (SEM, TEM, AFM), φασματοσκοπικές τεχνικές (FTIR ), θερμικές μέθοδοι (TGA, DSC), χρωματογραφικές μέθοδοι (Ιοντική Χρωματογραφία, HPLC) Ατομική απορροφηση (Flame, Furnace, ICP ) Χαρακτηρισμός της δομής των προηγμένων νανο-δομημένων υλικών για την διερεύνηση των δομικών χαρακτηριστικών τους σε συνδυασμό με τους φυσικοχημικούς μηχανισμούς που ενέχονται στις διάφορες εφαρμογές με:
α) στατικές τεχνικές, κυρίως προσρόφηση, για το προσδιορισμό μορφολογικών παραμέτρων των υλικών ή των ροφητικών ιδιοτήτων τους.
β) δυναμικές τεχνικές (καμπύλες διάρρηξης, πειράματα εκλεκτικότητας) για το προσδιορισμό της δυναμικής συμπεριφοράς των υλικών σε συγκεκριμένες διεργασίες.

Γ. Εργαστηριακή αποτίμηση υλικών σε διεργασίες
Αξιολόγηση – αποτίμηση της χρήσης των νανο-υλικών σε περιβαλλοντικές εφαρμογές, κυρίως σε διεργασίες:
(ι) προσρόφησης, όπως απομάκρυνση βαρέων μετάλλων και φυτοφαρμάκων από υγρά απόβλητα, εμπλουτισμό φυσικού αερίου, αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, κα.
(ιι) διαχωρισμού μέσω μεμβρανών, τόσο σε υγρή (καθαρισμός νερού) όσο και σε αέρια φάση (απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα από τα απαέρια της καύσης, διαχωρισμοί αερίων μιγμάτων)
(ιιι) καταλυτικές (deNOx, οξείδωση CH4, HC reforming) και φωτοκαταλυτικές εφαρμογές (καταστροφή οργανικών ρύπων, καθαρισμός νερού, μετατροπή διοξειδίου του άνθρακα σε οργανικές ουσίες).
Με τη συνδυαστική χρήση πειραμάτων και θεωρητικών μεθόδων είναι δυνατή η μελέτη συγκεκριμένων παραμέτρων όπως: η θερμοκρασία και η σύσταση του μίγματος (στην υγρή και αέρια φάση), το pH, η ιοντική ισχύς κλπ, που επηρεάζουν τις διεργασίες αυτές, η εύρεση των βέλτιστων τιμών των παραμέτρων αυτών και η πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός νανο-υλικού σε μια συγκεκριμένη διεργασία.