One-step synthesis of TiO2/perlite composites by flame spray pyrolysis and their photocatalytic behavior M. Giannouri, Th. Kalampaliki, N. Todorova, T. Giannakopoulou, N. Boukos, D. Petrakis, T. Vaimakis, C. Trapalis,