One-step, in situ growth of unmodified graphene – Magnetic nanostructured composites

G. Pilatos, E. Vermisoglou, A. Perdikaki, E. Devlin, G. Pappas, G. Romanos, N. Boukos, T. Giannakopoulou, C. Trapalis, N. Kanellopoulos, G. Karanikolos, Carbon (2014) 66, 467-475.