Photocatalytic Oxidation of Nitrogen Oxides on N-F-doped Titania Thin Films

V. Katsanaki, A. G. Kontos, T. Maggos, M. Pelaez, V. Likodimos, E. A. Pavlatou, D. Dionysiou, P. Falaras, Applied Catalysis B: Environmental (2013) 140–141, 619–625.