Study of the composite based on iron-containing nanoparticles dispersed in the polyethylene matrix

G. Y. Yurkov, E. Devlin, V. V. Panchuk, V. G. Semenov, V. V. Matveev, I. V. Pleshakov, Physics of the Solid State (2013) 55, 1946-1949.