The 1-D polymeric photonic crystals as spectroscopic zero-power humidity sensors

M.-I. Georgaki, A. Botsialas, P. Argitis, N. Papanikolaou, P. Oikonomou, I. Raptis, J. Rysz, A. Budkowski, M. Chatzichristidi, Microelectron. Eng. (2014) 115, 55-60,