Thermogravimetric study of the surfactant-diethanolamine-titanium isopropoxide system behavior,

Athanasiou, A. Mitsionis, G. Skouras, N. Todorova, C. Trapalis, T. Vaimakis, J. Therm. Anal. Calorim. (2014) 116, 15-25,